Retirada d'amiant

Desmuntatge de tota mena d’elements constructius que continguin amiant.

Què és l'amiant?

L’asbest, també anomenat amiant o uralita, és un grup de sis minerals fibrosos, que es componen de silicats. Els minerals d’asbest tenen fibres llargues, resistents i, a més, resisteixen altes temperatures, sent per això, un excel·lent aïllant tèrmic.

Per això mateix, l’amiant ha estat utilitzat en gran varietat de productes manufacturats, principalment materials de construcció, productes de fricció, matèries tèxtils termo resistents, envasos, paqueteria i revestiments, equips de protecció individual, pintures, productes de vermiculita o de talc, entre altres.

El perill que representa l’amiant per a la salut és ben conegut, pel fet que la inhalació de fibres d’asbest, pot conduir a diverses afeccions pulmonars greus.

A principis de la dècada de 2000, va començar a prohibir-se als països desenvolupats i el seu ús va quedar totalment prohibit a la Unió Europea des de 2005.

Què oferim a Gravedad Zero?

A Gravedad Zero estem compromesos en la lluita contra l’amiant, per això mateix oferim un servei integral en la gestió d’aquest. Ens encarreguem de realitzar un diagnòstic (en cas de ser necessari), tramitem els plans de treball, realitzem els mesuraments ambientals, executem el treball amb totes les mesures de seguretat, gestionem el residu fins a l’abocador homologat i lliurem al client tota la documentació que acompanya el procés. Tot aquest treball el fem complint estrictament amb el reial decret 396/2006, que regula les activitats amb amiant.

Gravedad Zero és una empresa RERA que poseeix un sistema integral de gestió del l’amiant.

On actuem?

Gravedad Zero desenvolupa els seus serveis en tot l’àmbit nacional i on ens necessitin: habitatges, comunitats de veïns, locals, naus industrials, edificis públics, ports, indústria i en abocadors il·legals.

Quin tipus d'amiant retirem?

Retirem fibrociment amb amiant en les seves diferents variants i formes: canalons, baixants, dipòsits, cobertes, plaques interiors, tests, etc. En el cas d’amiant friable, poden ser projectats i en el cas de calorifugatges, en forns, cuines, canalitzacions, etc.

COBERTES

Ja sigui amb tècniques de treballs en altura o amb maquinària, ens adaptem a tota mena d’escenaris.

RECOBRIMENT DE FAÇANES

Desmuntatge de qualsevol element que contingui amiant i que es trobi en la façana, ja siguin baranes, baixants, envans pluvials, plaques o sortides de fums.

CANALONS, BAIXANTS, CANONADES I SORTIDES DE FUM

Complint amb l’estricte protocol i adaptant aquest mateix a cada situació, ens fem càrrec de tot el procés.

GRAVETAT ZERO és una empresa inscripta al R.E.R.A.

Complim tots els requisits legals i treballem sota un rigorós compliment de la normativa vigent del Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant.

Gestionem tot el procés des de l´avís a la Generalitat fins al lliurament del certificat final. Mesuraments ambientals, formació de bombolla estàtica o dinàmica, segons apliqui a cada cas.

Altres serveis

Rehabilitacions

Anticoloms

Neteja de vidres

Línies de vida