Línies de Vida

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

Anticoloms

Solució al teu problema sense danyar les aus, amb tres alternatives

Neteja de vidres

Estem especialitzats en la neteja de vidres i elements de façanes en alçada

Rehabilitació d'edificis

Amb una àmplia experiència en el sector i en harmonia amb el medi ambient

Treballs de fibrociment

Compromesos amb el medi ambient gestionem tot el procés segons normativa vigent

Línies de vida

Instal·lació de línies de vida fixes i provisionals

Línies de vida

Línies de vida

Subministrament, instal·lació i manteniment de línies de vida i punts d’ancoratge.

HORITZONTALS

Les línies de vida horitzontals permeten el desplaçament horitzontal en alçada amb total seguretat (teulades, ponts, façanes, etc.).

VERTICALS

Les línies de vida verticals són un dispositiu que permet que els accessos verticals es realitzen amb total seguretat. Es pot equipar tot tipus d’estructures (torres, escales, pilars, ponts, grues …).

FIJAS

Requereixen un manteniment i revisió anual, com a mínim.

TEMPORALS

Dissenyades per a aquells treballs o tasques puntuals, aquestes poden estar en cobertes terrats parets, voladissos, etc.

SISTEMES DE SEGURETAT COMUNS (XARXES ANTICAIGUDES A PONTS, ESTRUCTURES, EDIFICACIÓ, ETC.)

Servei que oferim als organismes públics o constructores, adaptant-nos a cada situació.

SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Servei, relacionat amb Epis per a treballs en alçada, brindat generalment a empreses que necessiten, treballar en zones amb risc de caiguda.

Abrir chat