Línies de Vida

Oferim serveis de treballs en alçada que proveeixen solucions a diversos tipus de necessitats

Línies de vida

Realitzem el subministrament, la instal·lació, i posterior manteniment de la línia de vida, així com els punts d’ancoratge. Les línies de vida, poden ser de diferents tipus:

  1. Horitzontals: Aquest tipus de vies, permeten el desplaçament horitzontal en altura, amb total seguretat (teulades, ponts, façanes, etc.)
  2. Verticals: Les línies de vida verticals són, un dispositiu que permet que els accessos verticals es realitzin amb total seguretat. Es pot equipar tota mena d’estructures com a torres, escales, pilars, ponts, grues, entre d’altres.
  3. Fixes: Aquest tipus d’instal·lacions, requereixen un manteniment i una revisió anual, com a mínim.
  4. Temporals: Dissenyades per a aquells treballs o tasques puntuals. Poden estar col·locades en cobertes, terrats, parets, volades, etc.

SISTEMES DE SEGURETAT COMUNES (XARXES ANTICAIGUDES EN PONTS, ESTRUCTURES, EDIFICACIÓ, ETC.)

Servei que brindem a organismes públics o constructores, adaptant-nos a cada situació.

SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Brindem servei, generalment a empreses, que necessiten assessorament amb els Equips de Protecció Individual, per a treballs en altura i amb el risc de caiguda.

Altres serveis

Rehabilitacions

Anticoloms

Neteja de vidres